วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การกล่าวขอบคุณผู้พูด,การกล่าวอวยพร

17.3 การกล่าวแนะนำผู้พูด
การกล่าวแนะนำผู้พูดนั้น มักจะกล่าวในโอกาสที่มีการปาฐกถา หรือในโอกาสที่มีการอภิปราย เช่น การกล่าวแนะนำผู้ดำเนินการอภิปราย และการกล่าวแนะนำวิทยากรในการสัมมนา เป็นต้น

สรุปการกล่าวแนะนำผู้พูด

1) การกล่าวแนะนำผู้พูดและเรื่องที่จะพูด ต้องแนะนำให้เหมาะกับลักษณะ และอารมณ์ผู้ฟัง
2) การแนะนำไม่ควรต่ำกว่า 20 วินาที และไม่เกิน 2 นาที
3) ไม่ควรให้ตัวผู้แนะนำและคำแนะนำเด่นจนเกินไป
4) ไม่ควรให้ผู้พูดรู้สึกขวยเขินเพราะคำยกยอจนเกินควร
5) เลือกใช้คำแนะนำให้เหมาะสม
6) วางการแนะนำตามลำดับขั้นของอารมณ์

17.4 การกล่าวอวยพร
การกล่าวสุนทรพจน์ที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะว่าสังคมไทยมักจะจัดงานมงคลต่างๆ ขึ้นเสมอ เช่น งานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงส่ง วันขึ้นปีใหม่ ตลอดจนงานมงคลอื่นๆ ตามประเพณีที่มีมาแต่ก่อน
- การกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส การกล่าวในงานพิธีมงคลสมรสจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นิยมกล่าวปากเปล่า ซึ่งมีหลักการกล่าวที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาอวยพร
3) ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว
4) ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการครองรัก
5) อวยพรและชักชวนให้ดื่ม

- การกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ชาวไทยทุกคนต่างก็ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริกในหมู่ผู้ร่วมงานเดียวกัน ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายการกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่มักจะพูดปากเปล่า โดยมีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้

1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวถึงชีวิตในปีเก่าที่ผ่านมา
3) กล่าวถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่
4) อวยพร

- การกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดการกล่าวอวยพรตามประเพณีนิยมนั้น มีการกล่าวอวยพรเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร และผู้รับเชิญก็จะถือเอาผู้ที่มีอาวุโสในที่ประชุมนั้น หรือบางทีก็เป็นบุตรหัวปี เป็นผู้กล่าวในการกล่าวพิธีเช่นดังกล่าวนี้ มีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้

1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสกล่าวอวยพร
3) การสร้างคุณงามความดี หรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผู้พูดมีต่อท่านผู้นั้น
4) การเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน
5) อวยพรให้มีความสุข

17.5 การกล่าวขอบคุณผู้พูด
เมื่อการพูดได้จบสิ้นลงแล้ว ผู้กล่าวแนะนำเป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้พูดด้วยตามปรกติแล้วผู้กล่าวคำขอบคุณจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญของเรื่องที่ผู้พูดได้พูดอย่างสั้นๆ พร้อมทั้งเน้นให้เห็นว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากการฟังครั้งนี้ด้วยอนึ่งในกรณีการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากร มีวิธีกล่าวขอบคุณดังนี้

1) เริ่มด้วยการกล่าวคำขอบคุณ
2) สรุปเนื้อหาที่วิทยากรพูดไว้อย่างสั้นๆ พร้อมทั้งกล่าวเชื้อเชิญวิทยากรไว้สำหรับการพูดครั้งต่อไป
3) จบลงด้วยการกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง